Klauzula informacyjna
w EJKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

informacja w zakresie zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO

(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest EJKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Radonice 38, 05-870 Błonie (dalej: EJKO Sp. o.o. sp. Komandytowa). EJKO Sp. o.o. sp. Komandytowa wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@ejko.com.pl lub pod adresem pocztowym: EJKO Sp. z o.o. sp. k., Radonice 38, 05-870 Błonie, Inspektor Danych Osobowych, w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, a także przeniesienia danych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f). Po otrzymaniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno dalej przetwarzać danych osobowych chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dla celów dowodowych EJKO Sp. o.o. sp. Komandytowa prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Osoba chcąca skorzystać z wyżej wymienionych praw powinna skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia jednostkowego lub umowy/umów jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych koniecznych do zawarcia i realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów będzie skutkowała niemożliwością zawarcia i realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów.

Cele przetwarzania.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania zlecenia jednorazowego, umowy/umów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zlecenia jednorazowego, umowy/ umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • marketingu bezpośredniego usług – ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją zlecenia jednostkowego, zawartej umowy/umów oraz związanych z procesem przetwarzania danych osobowych – ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 • celem procesowania zgłoszenia reklamacyjnego
 • celem przekazywania informacji handlowej
 • celem realizacji wysyłki korespondencji tradycyjnej oraz poczty elektronicznej
 • celem opracowania statystyk i analiz na wewnętrzne potrzeby EJKO sp. z o.o. sp. k.
 • monitoringu
 • celem wykonania regulacji prawnych związanych z udokumentowaniem obrotu gospodarczego, w tym przeprowadzenia obowiązku badania bilansu przez podmiot uprawniony.

Kategorie odbiorców danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

 1. spółki powiązane z EJKO Sp. o.o. sp. Komandytowa świadczące usługi:

  • spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczania przesyłek,
  • agencje i przedstawicielstwa w sprawach celnych, w tym również spoza EOG,
  • marketingowe, w celu realizacji marketingu bezpośredniego administratora,
  • płatnicze i finansowe,
  • księgowo- finansowe,
  • audytorskie i kontrolne,
  • prawne i windykacyjne
 1. ubezpieczyciele

 2. dostawcy rozwiązań informatycznych

 3. nabywcy wierzytelności

 4. biura informacji gospodarczej

 5. upoważnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, orany podatkowe, w tym celne).

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu wykonania zlecenia jednostkowego, umowy/umów – po upływie 2 lat, do momentu wykonania zlecenia jednostkowego lub umowy,

 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczenia – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze zleceniem jednostkowym, umową/umowami lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, zaś w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do czasu zakończenia postępowań sądowych/administracyjnych z tym zawiązanych oraz przedawnienia roszczeń wynikających z tytułów wykonawczych stanowiących podstawę egzekucji roszczeń,

 3. w celu marketingu bezpośredniego – do upływu 1 roku od momentu wykonania zlecenia jednostkowego, do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy/umów, w którym to czasie występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych dla celów marketingowych albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

 4. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).

Dane osobowe będą przekazywane poza EOG w przypadku, gdy będzie to konieczne do realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów oraz obsługi towarów celnych.