Szanowni Państwo, informujemy o rozesłaniu kart do głosowania wraz z propozycjami układowymi. Wierzycieli, którzy nie dostali kart do głosowania prosimy o kontakt mailowy

RESTRUKTURYZACJA

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu EJKO Sp. z o.o. Sp.k. w pigułce

Ważne terminy:

Dniem otwarcia postępowania jest dzień 24 listopada 2020 r.

Dniem układowym, tj. dniem w oparciu o który ustalane są wierzytelności objęte układem oraz uprawnienia wierzycieli do głosowania jest dzień 25 listopada 2020 r.

Czas trwania uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu wynosi maksymalnie 4 miesiące, tj. układ musi zostać przyjęty maksymalnie do dnia 24 marca 2021 r.

Cel postępowania:

Zawarcie układu, który ma doprowadzić do ukształtowania na nowo praw i obowiązków Dłużnika w zakresie wierzytelności objętych układem oraz zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Sposób przyjęcia układu:

  1. Spółka przygotowuje spis wierzytelności objętych układem z mocy prawa.

  2. Wszystkim wierzycielom objętym układem, przesyłane są propozycje układowe w zakresie sposobu i terminu spłaty wierzytelności wraz z kartami do głosowania.

  3. Wierzyciele głosują korespondencyjnie „za” lub „przeciw” przedstawionym propozycjom układowym.

  4. Przyjęcie układu – gdy za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania.

  5. Spółka składa wniosek o zatwierdzenie układu do Sądu.

  6. Po zatwierdzeniu układu, Spółka przystępuje do jego wykonania, tj. do spłaty wierzytelności.

Zasady dokonywania płatności przez podmiot w restrukturyzacji:

  • zakaz regulowania wierzytelności objętych układem poza układem, tj. do dnia zatwierdzenia układu i w sposób odmienny od przyjętego w tym układzie.

  • obowiązek zaspokajania wszystkich zobowiązań powstałych po dniu układowym, a więc po dniu 25 listopada 2020 r.

  • zakaz wszczynania postępowań egzekucyjnych w stosunku do wierzytelności objętych układem.

  • zawieszenie z mocy prawa wszystkich postępowań egzekucyjnych wobec Spółki, wszczętych przed dniem 24 listopada 2020 roku, a dotyczących wierzytelności objętych układem.

Informacja o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzeniu układu

EJKO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radonicach 38, 05-870 Błonie, KRS 0000519148, NIP: 5291477984 (dalej jako „Spółka” lub „Dłużnik”), informuje o otwarciu w stosunku do Spółki postępowania o zatwierdzenie układu w trybie przewidzianym w art. 15 i nast. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tj. tzw. uproszczonego postępowania o zatwierdzeniu układu.

Obwieszczenie o otwarciu ww. postępowania ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 24 listopada 2020 r. – MSiG nr 229/2020 (6119), poz. 65697. Jednocześnie informuję, że natychmiast po zapoznaniu się z treścią obwieszczenia, które ukazało się w MSiG i którego treść nie odpowiadała treści obwieszczenia załączonego do wniosku o publikację, Spółka zainicjowała postępowanie reklamacyjne. W konsekwencji, dnia 27 listopada 2020 roku w MSiG ukazało się sprostowanie ww. obwieszczenia – MSiG nr 232/2020 (6122), poz. 66771.

Funkcję nadzorcy układu pełni Jolanta Ogorzałek – Krzemińska, doradca restrukturyzacyjny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 673, adres do doręczeń: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, kontakt: j.ogorzalek@wmkn.pl; sekretariat@wmkn.pl.

Mając na uwadze powyższe, Spółka informuje, że dniem otwarcia postępowania jest dzień 24 listopada 2020 r., natomiast dniem układowym, w oparciu o który ustalane są wierzytelności objęte układem oraz uprawnienia wierzycieli do głosowania jest dzień 25 listopada 2020 r. Czas trwania uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, zgodnie z regulacjami zawartymi w tarczy antykryzysowej 4.0., wynosi maksymalnie 4 miesiące. W konsekwencji, w razie zawarcia układu, najpóźniej w terminie do dnia 24 marca 2021 r., Dłużnik złoży wniosek o zatwierdzenie układu. Po uprawomocnieniu się postanowienia o jego zatwierdzeniu przez sąd, Spółka rozpocznie spłatę wierzytelności objętych układem zgodnie z przyjętymi w nim ustaleniami.

Zasadniczym celem wszczętego postępowania jest więc zawarcie układu, który ma doprowadzić do ukształtowania na nowo praw i obowiązków Dłużnika, wynikających z wierzytelności nim objętych. Wszystkim wierzycielom objętym układem, przedstawione zostaną konkretne propozycje układowe w zakresie sposobu i terminu spłaty wierzytelności wraz z kartami do głosowania. Układ zostanie przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania.

W tym miejscu Spółka informuje, że zarówno propozycje układowe, jak i karty do głosowania, zostaną przekazane wierzycielom niezwłocznie po zakończeniu działań restrukturyzacyjnych prowadzonych aktualnie w obrębie Spółki. Działania te mają doprowadzić w szczególności do maksymalnej redukcji kosztów i zwiększenia zysków, a więc do jak najsilniejszego wzmocnienia możliwości płatniczych Spółki. Z uwagi więc na wagę tego etapu postępowania, konieczna jest wyjątkowa staranność Spółki, a co za tym idzie także cierpliwość i wyrozumiałość wierzycieli w oczekiwaniu na przesłanie propozycji układowych.

Wierzytelności objętych układem – zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 252 ust. 1 PrRestr w zw. z art. 16 ust. 3 pkt 3 tarczy antykryzysowej 4.0. – ani Dłużnik, ani też nadzorca, nie mogą spełniać poza układem. Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu w żadnym razie nie oznacza jednak, że wierzytelności te nie zostaną w ogóle zaspokojone, a jedynie to, że Spółka nie może ich regulować do dnia zatwierdzenia układu i w sposób odmienny od tego w tym układzie przyjętego. W konsekwencji, niedopuszczalne jest także ich egzekwowanie.

EJKO Sp. z o.o. Sp. k. nie może regulować wierzytelności objętych układem z mocy prawa w trybie odmiennym od tego uzgodnionego z wierzycielami w ramach układu. Jednocześnie jednak, jest zobowiązana do zaspokajania wszystkich zobowiązań powstałych po dniu układowym, a więc po dniu 25 listopada 2020 r.

Z aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, wynika bowiem kategoryczny zakaz wszczynania postępowań egzekucyjnych w stosunku do wierzytelności objętej z mocy prawa układem. Ponadto, wszystkie postępowania egzekucyjne wobec Dłużnika, wszczęte przed dniem 24 listopada 2020 roku, a dotyczące tych wierzytelności, z dniem dokonania obwieszczenia w MSiG uległy zawieszeniu z mocy prawa (art. 16 ust. 3 pkt 1 i 2 tarczy antykryzysowej 4.0.). Podkreślić bowiem należy, że to właśnie prowadzone postępowanie o zatwierdzenie układu, ma doprowadzić do ich uregulowania, a co za tym idzie – osiągnięcia celu tożsamego z celem postępowania egzekucyjnego.

Jednocześnie wskazuje, że EJKO Sp. z o.o. Sp. k. nadal prowadzi normalną działalność operacyjną. Jako podmiot w restrukturyzacji, jest zobowiązana do regulowania wszystkich zobowiązań powstałych po dniu układowym, a więc po dniu 25 listopada 2020 roku, zgodnie z terminami umownymi. Niedokonywanie przez dłużnika płatności bieżących może bowiem doprowadzić nawet do umorzenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, a zatem Spółka przykłada szczególną uwagę, by wszystkie wierzytelności nie objęte układem, były regulowane na bieżąco.